Mensenrechten

Mensenrechten omvatten burgerlijke en politieke rechten, zoals het recht op leven, vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast zijn er ook de sociale, culturele en economische rechten, waaronder het recht op deelname in de cultuur, het recht op voedsel, het recht op werken en op onderwijs. Niet iedereen kan op dezelfde manier van zijn of haar rechten genieten.

En ook al lijkt het alsof er de laatste jaren steeds meer vooruitgang is geboekt, bijvoorbeeld op vlak van gendergelijkheid, we zijn er nog lang niet. De ongelijkheid in verloning, pensioenrechten en tewerkstelling bestaat nog steeds! Vrouwenrechten worden nog steeds geschonden. Zo ook seksuele en reproductieve gezondheid, wel een fundamenteel mensenrecht. Moslims kampen met racisme en discriminatie.

De onverdraagzaamheid die uitgedragen wordt door rechtse, fundamentalistische, neoconservatieve en populistische bewegingen zetten de fundamentele rechten en vrijheden van heel wat bevolkingsgroepen enorm onder druk. Niet alleen van vrouwen of van LHBTI's, maar evenzeer van migranten, mensen in armoede, minderbedeelden, andersvaliden. Niet elke minderheidsgroep krijgt dezelfde kansen.

Abortus is verboden in Polen, Ierland en Malta. Hongarije legde onlangs de persvrijheid serieus aan banden. Journalisten worden steeds vaker bedreigd. De veiligheidsmaatregelen die België, Frankrijk, Spanje namen als antwoord op de dreigende terreur staan op gespannen voet met het recht op een vrije mening, de bescherming van de privacy en het non-discriminatiebeginsel. Mensen die zichtbaar religieuze symbolen dragen, vooral vrouwen met een hoofddoek, hebben een grotere kans om gediscrimineerd en geïntimideerd te worden, gaande van ongepast staren tot fysieke agressie.

De Europese Unie heeft nochtans een Handvest dat de fundamentele mensenrechten moet vrijwaren.

Groenen in het Europees Parlement willen graag van volgende maatregelen werk maken:

1. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Een gelijke behandeling van mannen en vrouwen is een kernwaarde van het Europese project. We willen

 • Bindende maatregelen omtrent transparantie inzake gelijk loon voor gelijk werk, maar ook gelijke belastingen en betere herverdeling ervan.
 • Betere vertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies en in de politiek
 • Gelijkwaardig ouderschapsverlof

2. Betere toegankelijkheid van publieke diensten voor personen met een handicap en ouderen

 • Betere toegang tot kinderopvang, crèches en buitenschoolse opvang
 • Zorg op maat voor iedereen, en herwaardering van de job van zorgkundige

3. Vrouwenrechten beter beschermen

 • We vechten voor het recht op abortus,
 • We werken rond bewustzijn van ongewenste intimiteiten
 • De klimaatverandering treft eerst en meest vrouwen, daarom willen we aparte aandacht voor de rol van de vrouw als maatregelen voor het klimaat worden getroffen.

4. Gender-gerelateerd geweld bestrijden

 • We willen bindende maatregelen die geweld tegen vrouwen voorkomen
 • Een holistische strategie en actieplan om vrouwen en meisjes tegen geweld te beschermen
 • De installatie van een EU-observatorium rond gender-gerelateerd geweld.

5. Mensenrechten meer algemeen

 • Persvrijheid, vrije meningsuiting en het recht op vereniging is aan het verwateren. Journalisten over de hele Europese Unie worden onder druk gezet en zijn vaak doelwit van aanvallen, soms met dramatische gevolgen. We willen geweld tegen journalisten voorkomen en zelfcensuur vermijden zodat burgers vrij geïnformeerd blijven en volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
 • Racisme, discriminatie, hate speech... een groeiend fenomeen met voornamelijk moslims, vluchtelingen en migranten als slachtoffer. We investeren in opleiding en vorming in kritisch denken. Solidariteit blijft ons uitgangspunt.

Reacties