Klimaat en Energie

Sinds de industriële revolutie zo’n 140 jaar geleden, is onze welvaart er massaal op vooruit gegaan. De keerzijde van de medaille is dat we er maar op los stoken en onszelf stilaan aan het vergiftigen zijn. De planeet hoest en kucht van de verstikkende en stinkende dampen. Het neveneffect dáárvan is dan weer dat de planeet opwarmt. En als we niet opletten, en dus geen drastische en snelle maatregelen nemen, krijgen we - in een business as usual scenario - een opwarming tot 3,5°C tegen 2100, met vooralsnog onvoorspelbare gevolgen vandien. Internationaal gerenommeerde klimaatwetenschappers sturen aan op een beperking tot 2°C, wat doortastende maatregelen vergt in diverse sectoren.

Om daar te geraken moet de globale uitstoot van broeikasgassen met veel meer zakken dan de 55% die het EP vraagt of de 40% waar de lidstaten op aansturen (tav referentiejaar 1990). We moeten veel sneller omschakelen op hernieuwbare energiebronnen, investeringen in fossiele brandstoffen afbouwen, ons anders gaan verplaatsen, anders eten, huizen isoleren, veel meer bossen aanplanten in plaats van te ontbossen. Uitgangspunt is dat de omschakeling sociaal rechtvaardig is, zodat iedereen mee kan en dat de zwaarste vervuilers de eerste kosten dragen. Een koolstofarme economie kan zorgen voor meer jobs, een betere gezondheid, zuivere lucht, vlotter verkeer...

Een ander aspect van het ongelimiteerde gebruik van fossiele brandstoffen is dat die bronnen niet alleen vervuilend, maar ook stilaan opgebruikt zijn, waardoor tekorten dreigen, en we dus in toenemende mate economisch kwetsbaar worden. Op vlak van energie zullen we spaarzamer moeten zijn, efficiënter in ons gebruik, maar zeker ook duurzamer, zodat niet alleen voor volgende generaties maar ook voor meer kwetsbare groepen of dunner bevolkte regio’s het licht nog kan branden.

Wereldwijd krijgt de sector van fossiele brandstoffen miljarden toegestopt. In Europa ging het jaarlijks om 112 miljard tussen 2014 en 2016 voor consumptie en productie. Geld dat niet kan geïnvesteerd worden in de omschakeling naar meer hernieuwbare energie. Terwijl die hernieuwbare energiesector wereldwijd in 2017 voor het eerst meer dan 10 miljoen mensen tewerk stelde, in Europa ook goed voor 1,4 miljoen jobs. Ter vergelijking, de steenkoolsector zorgt voor 240.000 jobs.

Onze voorstellen voor Europa inzake klimaatverandering zijn:

 • Dat we ten laatste tegen 2050 tot een zero-emissie economie komen en daartoe een ambitieus actieplan voorleggen aan de V.N. in september 2019 op de volgende klimaattop
 • Dat alle bestaande sectorale wetgeving tegen 2022-2023 de nieuwe klimaatdoelstellingen voor 2030 bevatten
 • Maatregelen nemen om uitstoot drastisch te verminderen in de scheep- en luchtvaartsector
 • Het ETS- systeem verder aanscherpen door gratis toegang af te schaffen en een gepaste prijs te zetten voor koolstof
 • Alle investeringen screenen op hun klimaateffect, afstappen van fossiele brandstoffen en veel meer investeren in duurzaam transport, hernieuwbare energie, energiebesparing en -efficiëntie
 • Ervoor zorgen dat de budgetten in het meerjarig financieel kader van de EU niet meer naar fossiele brandstof aan, maar naar het klimaat
 • Ons landbouw- en voedselsysteem via het GLB aanpassen zodat de voetafdruk verkleint en ontbossing tegengegaan wordt
 • De handel en handelsakkoorden afstemmen op het klimaatakkoord van Parijs

Het Europees energiebeleid moet volgens ons:

 • Mikken op een vermindering van de energieconsumptie met 3% per jaar, zodat we tegen 2030 45% minder energie verbruiken
 • Stapgsgewijs komen tot een 100% hernieuwbare energie-economie, met een tussenstap van 45% in 2030
 • Niet langer de fossiele branstoffensectoren financieel steunen, in het MFK 2021-2027
 • Tegen 2042 volledig zijn afgestapt van het gebruik van fossiele brandstoffen
 • De import van energie uit derde landen tot een strikt minimum herleiden
 • Het Euratom Verdrag schrappen, zo snel mogelijk
 • Een EU-wijd geïntegreerde energiemarkt op basis van hernieuwbare energie
 • Mensen, regio’s en steden responsabiliseren door hun participatie in de energietransitie te vergroten
 • Energienetwerken, small and smart grids, desinvesteren in fossiele brandstof, decentraal
 • Eco-design en informatie voor burgers over verbruik
 • Nucleaire uitfasering
 • Research and innovation