Gezondheid en Milieu

We willen een Europa waarin onze gezondheid op de eerste plaats komt. We willen een Europa waarin mensen kunnen wonen en werken in een gezonde leefomgeving. Om de lucht die we inademen en het water dat we drinken te beschermen, moeten we ambitieuze milieu- en natuurdoelstellingen nastreven. De vervuiling moet drastisch verminderen door een ambitieus afvalbeleid. En er is nood aan meer Europese samenwerking om de talloze gemeenschappelijke gezondheidsuitdagingen de baas te kunnen.

1. Een gezond leefmilieu voor alle inwoners

Fijn stof, pesticiden, micro-plastic, hormoonverstoorders: de lijst van bedreigingen voor de gezondheid van mens en milieu is lang. De EU moet de structurele oorzaken van milieu- en gezondheidsproblemen aanpakken en ambitieuze doelstellingen nastreven.

  • De huidige Europese normen voor luchtkwaliteit zijn onvoldoende om ons te beschermen tegen de effecten van slechte lucht. Er is nood aan een ambitieus beleid dat rekening houdt met de gezondheidsnormen van de wereldgezondheidsorganisatie. Er moet ook specifieke aandacht gaan naar de sociaal zwakkeren (kinderen, ouderen en sociaal-economisch lagere klasse), die vaak het meest blootgesteld worden en het meest gevoelig zijn voor een slechte luchtkwaliteit.
  • Giftige en vervuilende stoffen in onze voedselketen en in gebruiksproducten zijn gevaarlijk voor mens, dier en milieu. Europese wetgeving rond giftige stoffen zoals glyfosaat en hormoonverstoorders wordt vertraagd en tegengehouden door industriële lobbyisten die twijfel willen zaaien over de desastreuze effecten’. Het is hoog tijd dat de Europese Commissie een ambitieus beleid voert rond pesticiden, neonicotinoïden en hormoonverstoorders en hierbij de gezondheid van mens en dier boven economische belangen zet.
  • Om onze kostbare Europese natuur te behouden, moeten we volop inzetten op een ambitieus Europees natuurbeleid. Hiervoor is ook beleidscoherentie nodig. Het landbouw- en visserijbeleid mag niet ten koste gaan van de natuur en biodiversiteit, en ook infrastructuurprojecten die worden gesteund met Europees publiek geld mogen de Europese natuur geen schade toebrengen.

2. Een ambitieus afvalbeleid

Elke burger in de Europese Unie produceert gemiddeld 5 ton afval per jaar. De plasticsoep op de oceanen schreeuwt om fikse maatregelen. De groenen beseffen dit al lang en hebben veel werk verzet om dit thema op de Europese agenda te zetten. Dankzij hun inspanningen zijn er al regels om het gebruik van plastiek zakjes in de EU drastisch te verminderen en werden er recent regels gemaakt om wegwerpplastiek te bannen. Maar dit is slechts een begin, er moet verdergebouwd worden op deze successen om het plasticgebruik drastisch te verminderen.

  • Preventie is het allerbelangrijkste: we moeten de productie en consumptie van plastic beperken tot het striktnoodzakelijke en streven naar een afvalvrije circulaire economie. Wegwerpplastiek en onnodige plastieke verpakkingen moeten volledig geband worden en er moet volop ingezet worden op alternatieven.
  • Als we dan toch plastic moeten gebruiken voor bepaalde zaken, moet het herbruikbaar en/ of makkelijker recycleerbaar zijn.
  • De transformatie naar een plasticvrij Europa is de gedeelde verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Burgers moeten aangespoord worden om hun consumptiegedrag aan te passen, maar bedrijven moeten ook verantwoordelijk gesteld worden voor de productie van goederen, voor een betere levensduur van de producten én voor wat er met de producten gebeurt nadat ze bij de gebruiker terecht komen.

3. Een gezondere Europese Unie

Hoewel gezondheidszorg grotendeels de bevoegdheid blijft van de Europese lidstaten, bestaat er toch heel wat Europese regelgeving die een impact heeft op onze gezondheid en gezondheidszorg. Helaas is dit niet altijd op een positieve manier. Gezondheidsbelangen worden immers vaak ondergesneeuwd onder economische belagen, en het gelobby van grote bedrijven houdt structurele maatregelen in het voordeel van onze gezondheid tegen. Wij willen dat gezondheid veel hoger op de Europese agenda komt te staan.

  • De EU kan een belangrijke rol spelen in de preventie van zowel lichamelijke als geestelijke gezondheidsproblemen. Er moeten ingezet worden op structurele maatregelen komen om de risicofactoren voor niet-overdraagbare ziektes in te perken, waaronder tabak-en alcoholgebruik, ongezonde voedingspatronen en milieu-factoren.
  • Beleidsmakers moeten bij elke beslissing op elk beleidsdomein rekening houden met de impact op gezondheid. Dit kan gebeuren via impactanalyses waarbij de potentiële gezondheidsrisico’s van beslissingen in kaart worden gebracht.
  • Europese lidstaten moeten aangemoedigd worden om dieper samen te werken rond gezondheidsthema’s zoals zeldzame ziektes, toegang tot grensoverschrijdende zorg en de strijd tegen antimicrobiële resistentie
  • De EU moet de lidstaten aanmoedigen om universele gezondheidszorg te bereiken, met in begrip van toegankelijke en kwaliteitsvolle seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Ongelijkheden op vlak van gezondheidszorg moeten verkleind worden en toegang tot betaalbare medicijnen moet gefaciliteerd worden.